Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

120000 Litre (Motorin (Diğer), 2000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Akaryakıt Mal Alımı İşi 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ORMAN

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇANAKKALE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı için “Taşıt Tanıma Sistemi” takılamayan İş Makineleri ile diğer araçlarda kullanılmak üzere 120000 Litre (Motorin (Diğer), 2000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Akaryakıt Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1444420
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇANAKKALE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cevatpaşa Mah İnönü Cad. 12 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862172246 – 2862127022
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı için “Taşıt Tanıma Sistemi” takılamayan İş Makineleri ile diğer araçlarda kullanılmak üzere 120000 Litre (Motorin (Diğer), 2000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Akaryakıt Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 120000 LİTRE MOTORİN( Diğer) VE 2000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici firmanın Çanakkale İli Merkez ve Lapseki İlçesi sınırları dahilinde bulunan Taşıt Tanıma Sistemine Sahip Akaryakıt İstasyonları (Pompa Teslimi) ihtiyaca göre fiş karşılığı teslim alınacaktır. Ayrıca gerektiğinde idarenin talebi üzerine yine fiş karşılında tankerle arazide dağıtım yapılabilecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2024 tarihine kadar yılın tüm tatil günleri de dahil her gün Teknik şartnamede de belirtilen şartlara uygun olarak akaryakıt istasyonundan ve arazide tankerle perder pey teslim alınacaktır. Ancak Orman Yangını vb. olağanüstü durumlarda da idarenin talebi üzerine, herhangi bir bedel talep edilmeden, tankerler ile yüklenici tarafından olağanüstü mahalde veya idarenin isteği doğrultusunda da teslim yapılabilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 31/12/2024 tarihine kadar günlük ihtiyaç duyulan miktarda teslimat yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi : 15/01/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.01.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge,

2- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi olduğuna dair bayiilik yazısı veya bayiilik sözleşmesi,

3-İstekliye EPDK tarafından bayiilik yapmak üzere verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayiilik belgesi,

4-İstekliye ait olan iş yerinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı sınırları dahilinde olduğunu gösterir iş yeri açma ve izin belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Tüm Hakları Saklıdır. | Renowtech