ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

2 weeks önce Resmi İlanlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

         Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda adresi, ada ve parseli, yüzölçümü, cinsi, aylık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, bir aylık kira depozitosu, kira süresi, ihale tarihi ve saati belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, Çanakkale Belediyesi Meclis salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhale şartnamesi hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

S.NO ADRESİ ADA/

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ AYLIK KİRA MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BİR AYLIK KİRA DEPOZİTOSU   KİRA

SÜRESİ

İHALE TARİH VE SAATİ
1 Arslanca Mah. Bursa Caddesi No:1 1367/9 2.671,95 Arsa 40.000,00 TL. 43.200,00.-TL 40.000,00.-TL  

3 YIL

 

22.11.2023

Saat:14:00

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 22.11.2023 tarihinde ilanda belirtilen ihale saatinden önce Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

A-GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Nüfus Cüzdan Sureti

2-Kanuni ikametgâh belgesi

3-Kayıtlı ise kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi

B-TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

3-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklif vermeye yetkili olan kişilerin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri

4-Dernek veya vakıf ise, ihaleye katılmaya ve yetkilendirilmeye dair alınmış yönetim kurulu kararı

C-ORTAK BELGELER:

1-Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri

2-İlanda yazılı olan geçici teminat ve depozito bedelinin yatırıldığına dair makbuzlar veya milli bankalardan birinden alınmış teminat mektubu

3-Belediyemize borcu olmadığına dair Çanakkale Belediyesi İcra ve Takip Biriminden alınacak borcu yoktur belgesi

D-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

1-Bu ihale için uygun olarak düzenlenmiş noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslarına göre temin edecekleri belgeler   

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın No ILN01926879

Bu haber 16/11/2023, Thursday günü yayınlandı, 636 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com