GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELERİNDE KULLANMAK MAKSADIYLA 1 KISIM 6 KALEM MASA VE SANDALYE ALIM İŞİ

3 weeks önce Resmi İlanlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

2 KOR. GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELERİNDE KULLANMAK MAKSADIYLA 1 KISIM 6 KALEM MASA VE SANDALYE ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1212708
1-İdarenin
a) Adı : 2 KOR. GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ HOCA HAMZA MAHALLESİ TUĞSAVUL CADDESİ NO:40 GELİBOLU/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2865663848 – 2865666898
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELERİNDE KULLANMAK MAKSADIYLA 1 KISIM 6 KALEM MASA VE SANDALYE ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KISIM 6 KALEM MASA VE SANDALYE ALIM İŞİ. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 2 KOR. GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ HOCA HAMZA MAHALLESİ TUĞSAVUL CADDESİ NO:40 GELİBOLU/ÇANAKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.11.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : 2’nci Kolordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ ÇANAKKALE
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
c) İstekli bayi ise bayilik belgesi veya yetkili satıcı olduğuna dair belge,
Yukarıda istenen belgeleri;
Aday veya istekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen belgeleri sunacak.
Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının belgelerini sunacak.
Bu belgelerin ihale tarihinde veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01923425

Bu haber 14/11/2023, Tuesday günü yayınlandı, 274 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com