2024 YILI AKARYAKIT ALIMI

1 month önce Resmi İlanlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

2024 YILI AKARYAKIT ALIMI
BİGA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/1230289
1-İdarenin
a) Adı: BİGA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: SAKARYA MAHALLESİ KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ NO: 10 17200 BİGA/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası:2863150000 – 2863164939
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:2024 YILI AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı: KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN): 12.000 LT MOTORİN (EURODİSEL) : 500.000LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Akaryakıt İstasyonunun Biga İlçe Merkezine uzaklığı Azami 5 Kilometreden fazla olmaması şartı aranacak olup, Belediyemize ait olan veya hizmet alımı yöntemi ile kiraladığı ATC (Araç Tanıma Cihazı) montesi yapılan araçların akaryakıt pompalarından yapılacaktır. Ayrıca Nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere; belediye şantiyesi, belediye çalışma sahalarında bulunan belediyeye ait jeneratör, çim biçme makinesi, araç ve iş makinelerine(Kepçe, Silindir, Ekskavatör, Traktör, Kamyon vb.) yüklenici tarafından (idarenin talebi halinde) yükleniciye ait tankerle 1 saat içerisinde yerinde ikmal sağlayacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi: Akaryakıt alım işi 01.01.2024 tarihinde başlar ve 31.12.2024 tarihinde sona erer.
d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :07.12.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Biga Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İhale Birimi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İştirakçi bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden (Bayilik Lisansı) yazısının aslı veya Noter tasdikli sureti,
2- İsteklinin işyeri ile ilgili olarak Çanakkale İli Sınırları içerisindeki kurumlardan alınmış Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının aslı veya fotokopi sureti,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri ile ilgili istekli, Kurşunsuz Benzin TS EN 228, Motorin TS EN 590+A1 (uygulamada bulunan son şekliyle) belirtilen özelliklerde ve Tüpraş Standartlarına uygun olacağına dair taahhütnameyi idareye vermek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01924457

Bu haber 06/11/2023, Monday günü yayınlandı, 404 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com