FUEL-OİL, MOTORİN VE KÖMÜR SATIN ALINACAK

1 month önce Resmi İlanlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

FUEL-OİL, MOTORİN VE KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İl Müdürlüğümüze bağlı 3 kuruluşa 2024 yılı ısınma ihtiyacına yönelik fuel-oil, motorin ve kömür alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1183557

 

1-İdarenin
a) Adı : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:209 Çanakkale 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862171570 – 2862123695
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İl Müdürlüğümüze bağlı 3 kuruluşa 2024 yılı ısınma ihtiyacına yönelik fuel-oil, motorin ve kömür alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne 27.000 litre motorin alımı, Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğüne 26.000 kilogram fuel-oil alımı, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehab. Merkezi Müdürlüğüne 50 ton kömür alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü – MIHLI MAH. SÜLEYMAN DEMİREL CAD. 77 Küçükkuyu/ AYVACIK Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğü – MIHLI MAH. SÜLEYMAN DEMİREL CAD. 77/2 Küçükkuyu/ AYVACIK Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehab. Merkezi Müdürlüğü – Kurtuluş 413. Sokak 6 YENİCE/ÇANAKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici firma I. ve II. kısımlar için işe başlama tarihinden itibaren kendine ihale edilen malı idarenin talebi üzerine peyder pey teslim edecektir. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları teknik şartnamede belirtilmiştir. III. kısım ise kendine ihale edilen malı Kuruluşun deposuna tek parti halinde teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.11.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

          İhalemizin I. kısım Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve II. kısım Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğü  için istenecek  belgeler;

  1. a) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
    b) İstekli bir ”  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
    c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
    d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

               İhalemizin 3. kısım Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü için istenecek belge;

  1. a) Mesleki Faaliyet Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01923441

Bu haber 03/11/2023, Friday günü yayınlandı, 395 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com