2024 YILI KVKK VE BGIR UYUM DANIŞMANLIĞI VE SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİ TEMİN İŞİ 

4 weeks önce Resmi İlanlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

T.C. GELİBOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

2024 YILI KVKK VE BGIR UYUM DANIŞMANLIĞI VE SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİ TEMİN İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/1213657
1-İdarenin
a)Adı: GELİBOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi :CAMİKEBİR MAH. HÜKÜMET CAD. 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 02865661001-02865662825
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı: 2024 YILI KVKK VE BGIR UYUM DANIŞMANLIĞI VE SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİ TEMİN İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :12 KALEM KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ve SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİ TEMİN İŞİ. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 15.01.2024 tarihinde devreye alınmış ve yazılımlar çalışır durumda olacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 15.01.2024 tarihinde devreye alınmış ve yazılımlar çalışır durumda olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 22.11.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): GELİBOLU BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ YERLEŞKESİ TOPLANTI SALONU.
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir..
4.3.İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İLAN OLUNUR.

 

 

#ilangovtr Basın No ILN01922839

Bu haber 03/11/2023, Friday günü yayınlandı, 408 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com