Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü Kömür Satın Alınacak

3 weeks önce Resmi İlanlar
Sosyal Medya'da Paylaşın Facebook Twitter

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KALKIM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü Kömür mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/937218
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KALKIM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Atatürk Mahallesi/Kalkim Beldesi Akçakoyun Caddesi No : 10 17560 Kalkım YENİCE/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2864847018 – 2864847238
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü Kömür
b) Niteliği, türü ve miktarı : 150 Ton Fındık Kömürü (10-18 mm, alt ısı değeri : En az 7200 Kcal/kg (-200 torbalanmış halde)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü Kazan Dairesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 20 takvim günüdür

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Satış izin belgesi

Uygunluk izin belgesi(analiz raporu ile uyumlu)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.Sanayi sicil belgesi

-Kapasite raporu

-imalat yeterlik belgesi

-Üretici ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Uygunluk izin belgesi (Analiz raporu ile uyumlu)
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Satış İzin Belgesi
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Katı yakıt satıcı kayıt belgesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teslim edilecek malın teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu gösterir uygunluk izin belgesi ile uyumlu üniversite veya resmi kuruluşlardan alınacak analiz raporu

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01889916

Bu haber 13/09/2023, Wednesday günü yayınlandı, 838 defa görüntülendi
*
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com