Halk Eğitim başvuruları bekliyor

Çanakkale Halk Eğitim Merkezi, bünyesinde usta eğitici olarak görev almak isteyenlerin başvurusunu bekliyor.

Çanakkale Halk Eğitim Merkezi 2018-2019 eğitim – öğretim yılında bünyesinde öğretmen, usta öğretici, müzisyen olarak görev almak isteyenlerin başvurularını bekliyor. Son başvuru tarihi olarak 7 Eylül 2018  tarihi belirtildi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; “http://hem17.meb.k12.tr/ linkinde  dokümanlarda bulunan usta öğretici başvurusu formunu doldurarak formda belirtilen evraklar ile birlikte müdürlüğümüze şahsen başvurmaları rica olunur” denildi.

Aranan şartlar
Kurum tarafından yapılan açıklamada aranan şartlar şu şekilde sıralandı; “Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak. Türk vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlikle ilişiği bulunmamak. Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur. Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır. Başvuruda bulunacaklardan; Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir”

Değerlendirme safhası

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ise şu şekilde sıralandı; “Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır. Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır. Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz. Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.  Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır. Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.”

Atakan AlkışBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com